હાઈકુ કાવ્ય રચના

1)
દુર્વ્યવહાર
ક્રોધના બહાનામાં
કરવો નહીં.

નમ્ર રહીએ,
વિવેકથી રહીએ;
એ જ શોભે છે.

2)
અધીરતા જ
કાર્ય ને બગાડે છે,
ધૈર્ય રાખવું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: