ટેવ કેળવીએ (Habit)

સતત કંઈક નવું શીખવાની ટેવ કેળવીએ. પોતાને મળેલા આશીર્વાદોને યાદ કરવાનીટેવ કેળવીએ. ખુલ્લા દિલે હસવાનીટેવ કેળવીએ. જીવનને વિશાળ દ્રષ્ટિથી જોવાનીટેવ કેળવીએ. જીવનને કૃતજ્ઞતાથી જોવાનીટેવ કેળવીએ. દરેક નવો દિવસમોજ બની જશે,આ ટેવ કેળવવાથી! કોઈ એક ટેવથીશરુઆત તો કરીએ.જીવનને આનંદિત બનાવીએ. Translation of poem in English: https://harinapandya.com/2022/07/07/habit/

Wattle Tree (Short Poem)

Wattle tree standing so proud the wind is tossing you about with your yellow flowers so bright. You stand still with your roots so firm hidden under ground. So wattle tree wave your branches to and fro -and proudly you may stand! (Reference: Poem by Daisy Utemorrah) Information about Wattle trees: The Golden Wattle is Australia's... Continue Reading →

Spiritual Eye

This short poem throws light on the journey of the inner self. When we think spiritually, we upgrade our thought process, feel contentment and become fearless. We become joyful and radiate joy with whoever we meet. I want to gain a spiritual eyeEyes that look for new insight,Mind that receives a new light. I want... Continue Reading →

Habit

Develop a habitTo be a learner,For every single morning. Develop a habitTo count our blessings,For every single morning. Develop a habitTo smile by heart,For every single morning. Develop a habitTo see with a broader eye,For every single morning. Develop a habitTo feel gratitude about life,For every single morning. By developing this habitOur life will be... Continue Reading →

सेवाभावी कार्य

जैसे फूलों की महकमन को प्रसन्न करती है,वैसे अपने सेवाभावी कार्यो की महक सेदूसरों के मन को प्रसन्नता दे।

Life fades

When life fades,Our hope fades;It's the moment,Time to fill a colour,To fill colour of faith;To fill colour of patience;Time to find our true spirit,Find our consciousness,Find our spirit of optimism.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑