છે મારામાં જીગર

તારે મને માનસિક રીતે તોડવી જ છે ને,
તો તોડી લે મને.
છે મારામાં જીગર,
તુટીને ફરીથી જોડાવાનું.

તારે મને માનસિક તાણ, પરેશાની જ આપવી છે ને,
તો તપાય, લે  મને.
છે મારામાં જીગર,
તપાઈને સોનું બનાવવાનું.

તુ તારા તમસ થી જેટલી, મને કમજોર બનાવે છે,
હુ મારા સત્ત્વ થી, એટલી જ મજબૂત બનુ છુ.
છે મારામાં જીગર,
તારી સામે ટકી રહેવાનું.

 

12 thoughts on “છે મારામાં જીગર

Add yours

  1. જીગર…..

    જોરદાર રચના વાંચી એક શાયરી યાદ આવી…

    આ સાચા દિલથી લાગણી રાખી હું પછતાયો,
    સરળ હતો મારો પ્રેમ તોય તને ના સમજાયો !!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: