ટેવ કેળવીએ (Habit)

સતત કંઈક નવું શીખવાની ટેવ કેળવીએ. પોતાને મળેલા આશીર્વાદોને યાદ કરવાનીટેવ કેળવીએ. ખુલ્લા દિલે હસવાનીટેવ કેળવીએ. જીવનને વિશાળ દ્રષ્ટિથી જોવાનીટેવ કેળવીએ. જીવનને કૃતજ્ઞતાથી જોવાનીટેવ કેળવીએ. દરેક નવો દિવસમોજ બની જશે,આ ટેવ કેળવવાથી! કોઈ એક ટેવથીશરુઆત તો કરીએ.જીવનને આનંદિત બનાવીએ. Translation of poem in English: https://harinapandya.com/2022/07/07/habit/

Habit

Develop a habitTo be a learner,For every single morning. Develop a habitTo count our blessings,For every single morning. Develop a habitTo smile by heart,For every single morning. Develop a habitTo see with a broader eye,For every single morning. Develop a habitTo feel gratitude about life,For every single morning. By developing this habitOur life will be... Continue Reading →

7 Tips for practising stillness #quote

1) Be your authentic self 2) Focus on a broader side 3) Create a habit of self-appreciation 4) Create a habit of self-reflection 5) Practice gratitude 6) Practice kindness and forgiveness 7) Feel content with your life Quote about stillness I have used watercolour pencils in this image of the quote illustration."Attention to chaos makes you unbalanced. However, volition for balance,... Continue Reading →

Food For Mind

I have illustrated three main categories for describing the context, each one has two to three points. 1) Habits of reading and analysis of our strengths and weakness.2) Take action to overcome our weakness, to change orthodox mentalities and, have an eye of exploration.3) Manage time for a hobby and, learn new things. Mange time... Continue Reading →

Mirror of Mind

(English translation of my Gujarati article Man no Ariso) મનનો અરીસો We look for our physical appearance in the mirror every day, but do we look towards our mental state? We always pamper our body. Have we ever seen our mind? Our happiness is locked in the mirror of our mind. If you want to... Continue Reading →

The complexity of mind and life

MIND! The mind is a source of power, whatever we want to do and want to achieve, we need to train our mind, we can achieve it through the proper attitude and willingness towards the goal attainment. By reading the above paragraph, the mind generates thought, how to do so? The answer is simple, our... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: