મા

મા છે એક જ શબ્દ,
પણ જાણે કે હજાર શબ્દ બરાબર,
આ એક જ શબ્દ!

મા એટલે મમતાનું બીજું નામ,
મા એટલે મીઠાશનું બીજું નામ,
મા એટલે માધુર્યતાનું બીજું નામ!

મા એટલે આપણા લાડનો સરવાળો,
મા એટલે એની સગવડોની બાદબાકી પણ,
મા એટલે આપણી સગવડોનો ગુણાકાર,
મા એટલે સ્વાર્થનો સંપૂર્ણ ભાગાકાર!

એટલે જ તો,
મા છે એક જ શબ્દ,
પણ જાણે કે હજાર શબ્દ બરાબર,
આ એક જ શબ્દ!

%d bloggers like this: