છે મારામાં જીગર

તારે મને માનસિક રીતે તોડવી જ છે ને,તો તોડી લે મને.છે મારામાં જીગર,તુટીને ફરીથી જોડાવાનું. તારે મને માનસિક તાણ, પરેશાની જ આપવી છે ને,તો તપાય,

डर

जैसे मौत के डर से कोई जीना नही छोड़ देता, वैसे डर डर के जीने में, क्या रखा है दोस्त? मर मर के जीने में,

1 2 3 4 5 6 20