સ્મિતની સુંદરતા (मुस्कान की सुंदरता)

Harina's Blog

લઘુકાવ્ય – 8

એક સ્મિત..
મીઠી યાદો માં ખોઈ દે,
હતાશા ને ભુલાવી દે;
ગુસ્સા ને ઓગાળી દે;
મનને આનંદથી ભરી દે;
કેટકેટલું કરે,
એક સ્મિત.
આ જ તો છે,
સ્મિતની સુંદરતા.

हिन्दी में भाषांतरः

मुस्कान की सुंदरता (लघुकाव्य – 8)

एक मुस्कान..
मीठी यादों में खो देती है,
कुंठा दूर कर देती है,
गुस्से को पिघला देती है,
मन को आनंद से भर देती है।
कितना कुछ करती है,
एक मुस्कान।
यही तो है,
मुस्कान की सुंदरता।

अन्य लघुकाव्य:

કવિતા નું સૌંદર્ય/ कविता का सौंदर्य लघुकाव्य-1

રાખ થઈ જાય સંબંધો / राख हो जाए रिश्तें लघुकाव्य-2

#લઘુકાવ્ય #लघुकाव्य – 3

#લઘુકાવ્ય #लघुकाव्य – 4

वाणी पर संयम #लघुकाव्य-5

#लघुकाव्य-6

#निष्‍काम कर्म #लघुकाव्य-7

View original post

2 thoughts on “સ્મિતની સુંદરતા (मुस्कान की सुंदरता)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: