#લઘુકાવ્ય #लघुकाव्य – 3


અંતર માં સુગંધ પ્રસરી છે,
પ્રસન્નતા ની આજે!
જાણે કે પરમ આનંદ નાં,
પુષ્પો ખીલ્યાં છે આજે!

हिंदी में अनुवाद

अंतर महक उठा है,
प्रसन्नता से आज!
जैसे कि परम आनंद के
फूल खिले हो आज!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: