વિચાર મણકા (ધૈર્યની પરીક્ષા)/ (धैर्य की परीक्षा)

તમારા સ્વભાવ માં ધૈર્ય (ધીરજ) છે કે નહી, તેની સાચી પરીક્ષા ત્યારે જ થાય છે જ્યારે તમારી સાથે વાતચીત માં કોઈ વિવેક રાખે નહી, ત્યારે તમારી પ્રતિક્રિયા થી તમારા સ્વભાવ ની ઓળખ ઉભી થાય છે.


हिंदी में अनुवाद

विचारो की माला- धैर्य की परीक्षा

आपके स्वभाव में धैर्य ( धीरज) है या नहीं, उसकी सच्ची परीक्षा तब होती है, जब कोई आपके साथ बातचीत में विवेक से पेश ना आये, तब आप की प्रतिक्रिया से, आपके स्वभाव की पहचान बनती है।

2 thoughts on “વિચાર મણકા (ધૈર્યની પરીક્ષા)/ (धैर्य की परीक्षा)

Add yours

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: