વિચાર મણકા (નુકશાન અને ફાયદો)

નુકશાન થયું એ જ્યાં સુધી સ્વીકારી નહી લઈએ ત્યાં સુધી ફરીથી ફાયદો મેળવવા માટે પ્રયત્નો નહી થઈ શકે કારણકે નુકશાન પાછળ રડવામાં જ સમય જશે અને ફરીથી ફાયદો મેળવવાની વાર લાગશે.

 

5 thoughts on “વિચાર મણકા (નુકશાન અને ફાયદો)

Add yours

  1. गुजराती कुछ हद तक समझ में अा जाती है लेकिन कुछ शब्द अटका देते हैं। अगर संभव हो तो कभी समय निकाल कर हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी पोस्ट करने का कष्ट करें। सादर धन्यवाद

    Liked by 2 people

    1. जी जरुर। में वैसे तो हिंदी या अंग्रेजी का अनुवाद रखती ही हू, बस यही एक “विचार मोती” सिर्फ गुजराती में लिखती हूं, पर आपके सुझाव पर काम करूंगी 😊

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: