વિચાર મણકા (નુકશાન અને ફાયદો)

નુકશાન થયું એ જ્યાં સુધી સ્વીકારી નહી લઈએ ત્યાં સુધી ફરીથી ફાયદો મેળવવા માટે પ્રયત્નો નહી થઈ શકે કારણકે નુકશાન પાછળ રડવામાં જ સમય જશે અને ફરીથી ફાયદો મેળવવાની વાર લાગશે.

 

5 comments

  1. गुजराती कुछ हद तक समझ में अा जाती है लेकिन कुछ शब्द अटका देते हैं। अगर संभव हो तो कभी समय निकाल कर हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी पोस्ट करने का कष्ट करें। सादर धन्यवाद

    • जी जरुर। में वैसे तो हिंदी या अंग्रेजी का अनुवाद रखती ही हू, बस यही एक “विचार मोती” सिर्फ गुजराती में लिखती हूं, पर आपके सुझाव पर काम करूंगी 😊

Leave a Reply