વિચાર મણકા (નુકશાન અને ફાયદો)

નુકશાન થયું એ જ્યાં સુધી સ્વીકારી નહી લઈએ ત્યાં સુધી ફરીથી ફાયદો મેળવવા માટે પ્રયત્નો નહી થઈ શકે કારણકે નુકશાન પાછળ રડવામાં જ સમય જશે અને ફરીથી ફાયદો મેળવવાની વાર લાગશે.

 

Author: Harina Pandya

I am Harina Pandya, with a bundle of enthusiasm, positive thinking and creativity. I am a poet and a blogger. I am passionate about writing since childhood, expressing myself through writing in three different languages namely Gujarati, Hindi and English. I love to share on different topics in a poetry form, article form and as an illustrator form as well.

5 thoughts on “વિચાર મણકા (નુકશાન અને ફાયદો)”

  1. गुजराती कुछ हद तक समझ में अा जाती है लेकिन कुछ शब्द अटका देते हैं। अगर संभव हो तो कभी समय निकाल कर हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी पोस्ट करने का कष्ट करें। सादर धन्यवाद

    1. जी जरुर। में वैसे तो हिंदी या अंग्रेजी का अनुवाद रखती ही हू, बस यही एक “विचार मोती” सिर्फ गुजराती में लिखती हूं, पर आपके सुझाव पर काम करूंगी 😊

Leave a Reply

%d bloggers like this: