ના તોલશો મને મારા શબ્દોથી,

શબ્દો તો પારકાં હોય છે,

જીભથી સરી પડે છે.

તોલવી હોય તો તોલજો મારી નિયતથી,

નિયત જ પોતાની હોય છે,

જે દિલમાં જ રહે છે.

Advertisements

I am Harina Pandya, with a bundle of enthusiasm, positive thinking and creativity. I am a poet and a blogger. I am passionate about writing since childhood, expressing myself through writing in three different languages namely Gujarati, Hindi and English. I love to share on different topics in a poetry form, article form and as an illustrator form as well.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: