વિચાર-મણકા (નિયત)

ના તોલશો મને મારા શબ્દોથી,

શબ્દો તો પારકાં હોય છે,

જીભથી સરી પડે છે.

તોલવી હોય તો તોલજો મારી નિયતથી,

નિયત જ પોતાની હોય છે,

જે દિલમાં જ રહે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: