બસ એક ભૂલ ( Poem in Gujarati Language)

થઈ ગઈ હતી બસ એક ભૂલ,

પણ જાણે કે ફુલ કરમાઈ ગયું!

જાણે કે આકાશ ફાટી ગયું!

અને કહેવામાં આવ્યું કે,

બસ થઈ જ કેમ ભૂલ?

 

એક ક્ષણમાં થયેલી ભૂલે,

ક્ષણેક્ષણ બાળી નાખી.

 

કરુ હુ કબુલાત મારી ભૂલની,

પણ નિર્દોષ નઝર ના મળી,

નઝર મળી તો બસ ધિક્કારની!

કરુ હુ કબુલાત મારી ભૂલની,

પણ કચડાઈ ગઇ લાગણીઓ.

 

પળ પળ મળતી રહી સજા,

પળ પળ મળતી રહી કેદ.

 

રડતી રહી હુ, કરગરતી રહી હુ,

પણ થઇ ગયા દરવાજા બંધ માફી આપવાના.

હે દોસ્ત, બસ કહીશ હુ એટલુ જ,

ગણ દરવાજો તુ ભૂલને,

પણ બારી રાખ તુ માફીની.

 

સમજી જા કે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર.

ઓળખી જા નિર્દોષતા માણસની,

ઓળખી જા નિર્મળતા મનની,

કરી દે વિશાળ હૃદય તુ,

અને કરી દે જગ્યા એમાં માફીની.

2 thoughts on “બસ એક ભૂલ ( Poem in Gujarati Language)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: