તારા વિનાનું એ શહેર,
જેમાં હતી ભીડ,
પણ ભીડમાં હુ એકલી.

જેમ આંખ અધૂરી દૃષ્ટિ વિના,
તેમ મારી જિંદગી અધૂરી તારા વિના.

જેમ હૃદય અધૂરુ ધડકન વિના,
તેમ મારું મન અધૂરુ તારા વિના.

જેમ મોરની કળા અધૂરી વર્ષા વિના,
તેમ મારી જાત અધૂરી તારા વિના.

તારા પ્રેમથી જ તો મારુ હાસ્ય છે,
તારા અસ્તિત્વથી જ તો મારુ અસ્તિત્વ છે.

તારા વિનાનું એ શહેર,
જેમાં હુ છુ,
પણ અધૂરી તારા વિના.

Advertisements

I am Harina Pandya, with a bundle of enthusiasm, positive thinking and creativity. I am a poet and a blogger. I am passionate about writing since childhood, expressing myself through writing in three different languages namely Gujarati, Hindi and English. I love to share on different topics in a poetry form, article form and as an illustrator form as well.

2 Comment on “અધૂરી તારા વિના (Poem in Gujarati Language)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: