જિંદગીનો હિસાબ (Poem in Gujarati Language)

આવતી ક્ષણની તો ખબર નથી,
તો વિતેલી ક્ષણોનો હિસાબ કેમ રાખવો?
ભવિષ્ય આપણા હાથમાં નથી,
તો ભુતકાળને હાથમાં કેમ રાખવો?
જીવી લે વર્તમાનમાં તુ……!

છોડ તુ હિસાબ કરવાનો દોસ્ત,
છોડ તુ હિસાબ કુદરતનાં હાથમાં,
જિંદગી બહુ નાની છે!
માણી લે, જીવી લે.
સફળ કરી લે  જિંદગી તારી…!

છે તુ સાચો, તો વાળ ન થાય તારો વાંકો,
તો હિસાબ કેમ રાખવો બીજા ના કર્મોનો?
મળે છે સૌને પોતાના કર્મોનુ ફળ,
તો હિસાબ કેમ રાખવો બીજાનો?
વિશ્વાસ કરી લે કુદરત પર તુ….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s