જિંદગીનો હિસાબ (Poem in Gujarati Language)

આવતી ક્ષણની તો ખબર નથી,
તો વિતેલી ક્ષણોનો હિસાબ કેમ રાખવો?
ભવિષ્ય આપણા હાથમાં નથી,
તો ભુતકાળને હાથમાં કેમ રાખવો?
જીવી લે વર્તમાનમાં તુ……!

છોડ તુ હિસાબ કરવાનો દોસ્ત,
છોડ તુ હિસાબ કુદરતનાં હાથમાં,
જિંદગી બહુ નાની છે!
માણી લે, જીવી લે.
સફળ કરી લે  જિંદગી તારી…!

છે તુ સાચો, તો વાળ ન થાય તારો વાંકો,
તો હિસાબ કેમ રાખવો બીજા ના કર્મોનો?
મળે છે સૌને પોતાના કર્મોનુ ફળ,
તો હિસાબ કેમ રાખવો બીજાનો?
વિશ્વાસ કરી લે કુદરત પર તુ….!

Leave a Reply