દુર છતાં નજીક

આપે છે સુરજ રોશની એના કિરણોથી,
કિરણો છે દુર છતાં નજીક.
એટલે જ કદાચ,
આપણા મન ને રોશની આપતા આપણા સ્વજનો
હોય છે દુર છતાં નજીક.

આપે છે પવન ઠંડક એની હવાથી,
હવા છે દુર છતાં નજીક.
એટલે જ કદાચ,
આપણા મન ને ઠંડક આપતા આપણા સ્વજનો
હોય છે દુર છતાં નજીક.

અંતર હોય ગમે તેટલું આપણા સ્વજનોથી પણ
દિલથી દિલનો સંબંધ એકબીજાને પહોંચી જ જતો હોય છે.

Leave a Reply

Up ↑

%d