દુર છતાં નજીક

આપે છે સુરજ રોશની એના કિરણોથી,
કિરણો છે દુર છતાં નજીક.
એટલે જ કદાચ,
આપણા મન ને રોશની આપતા આપણા સ્વજનો
હોય છે દુર છતાં નજીક.

આપે છે પવન ઠંડક એની હવાથી,
હવા છે દુર છતાં નજીક.
એટલે જ કદાચ,
આપણા મન ને ઠંડક આપતા આપણા સ્વજનો
હોય છે દુર છતાં નજીક.

અંતર હોય ગમે તેટલું આપણા સ્વજનોથી પણ
દિલથી દિલનો સંબંધ એકબીજાને પહોંચી જ જતો હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: