મંઝિલ (Poem in Gujarati Language)

છે દોડાદોડ મૂકી પણ શેની?

છે દોડ મંઝિલ તરફ ની.

પણ મંઝિલ શું છે?

એ તો ના જાણું!

છે ઉભા રહેવું પણ ક્યા?

લાગી ગયો થાક પણ કેમ?

દોડ  મૂકીને જવાયું પડી, પણ કેમ?

એ તો ના જાણું!

થઈ જવું છે ઉભા, પણ કેવી રીતે?

કર્યો ખૂબ જ પ્રયાસ,

પણ મળી નિરાશા કેમ?

એ તો ના જાણું!

બસ, થોભી જા, ઉઠ નહીં.

આ જ ક્ષણ કિંમતી છે!

વિચાર કર. તારે ક્યાં જવું છે?

આ જ ક્ષણ શ્રેષ્ઠ છે!

ઝાંખ તારા હૃદયમાં, તારે  કયાં દોડવું છે?

હવે તુ ઉઠ અને દોડ,

દોડ મૂક તારા હૃદય ની ગતિ તરફ,

દોડ તારી  મંઝિલ તરફ,

અરે!  પડ,  ઉઠ  પણ દોડ,

અટકીશ નહીં,  બસ દોડ,  બસ દોડ,

અને પામી લે તારા સ્વપ્નને,

જા! તારી મંઝિલ ને આલિંગન તો આપ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: