સંબંધો

સંબંધો એક એવું ફૂલ છે,
જે કાયમ જ મહેકાવે છે!

પણ જાણે કેમ?
એક ગુંચવાડો થઈ જાય છે આ સંબંધો!

પ્રેમ છે પણ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ નથી,
પ્રેમ સામેવાળી વ્યક્તિના દિલ સુધી પહોંચી શકતો નથી,
ત્યારે બને છે ગુંચવાડો આ સંબંધો!

લાગણી છે પણ લાગણી દર્શાવવાતી નથી,
લાગણી સામેવાળી વ્યક્તિના દિલ સુધી પહોંચી શકતી નથી,
ત્યારે બને છે ગુંચવાડો આ સંબંધો!

એકબીજાનું ભલુ કરવા જઈએ છે ને,
એકબીજાનુ દિલ દુભાઈ જાય છે,
ત્યારે બને છે ગુંચવાડો આ સંબંધો!

સંબંધો તો જાણે આધાર જીવનનો!
જેમ માં નો આધાર બાળક ને
બાળકનો આધાર માં!

સંબંધો તો જાણે એક મિત્રતા!
જેમાં બંધનોની ગેરહાજરી ને
વિશ્વાસ અને કાળજીની હાજરી!

જેમાં આડંબરની ગેરહાજરી ને
સહજતાથી સાચવણીની હાજરી!

સાચો સંબંધ એ જ,
જેમાં હુંફ અને સંતોષથી રહેવાય,
જેમાં બસ જેવા છે તેવા જ રહેવાય,
જેમાં ચિંતાઓથી મુક્ત રહેવાય,

આવો સાથ એટલે સંબંધો!
ત્યારે નથી બનતો ગુંચવાડો આ સંબંધો!

Leave a Reply

Up ↑

%d