ખોવાઈ ગયો સમય

જેમ પાનખર ઋતુમાં ઝાડના પાંદડા ખરી પડે છે,તેમ જીવનનો પાંદડા રૂપી સમય ખરી પડે છે. જીવનમાં જીતવાની ચાહમાં ને ચાહમાં,જીવન જીવવાનો સમય ક્યાંય ખોવાઈ ગયો. જીતવું અને જીવવું એનો ફરક સમજાયો,ત્યારે સમય ક્યાંય ખોવાઈ ગયો. જીવનમાં એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરવાની ચાહમાં ને ચાહમાં,જીવનમાં એકબીજા સાથે આનંદ મેળવવાનો સમય ક્યાંય ખોવાઈ ગયો. જ્યારે હું સમયને શોધવા... Continue Reading →

दीपावली की शुभकामनाएं #संस्कृत प्रार्थना

प्रार्थना:-असतो मा सदगमय।तमसो मा ज्योतिर्गमय।मृत्योमामृतम् गमय।ॐ शांति शांति शांति।।अर्थात्हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलों।अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलों।मृत्यु से अमरता की ओर ले चलों।ॐ शांति शांति शांति।।दीपावली मतलब प्रकाश का पर्व, हम यह प्रार्थना करके अपने अंदर ज्योति प्रगटाए और सिर्फ बहार ही प्रकाश का अनुभव न करकर, अपने भीतर भी... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: