સંતોષનો ગુણ વિકસાવવાની કળા

મારો પ્રકાશિત લેખ આપણે સકારાત્મકતાની શક્તિ જાણીએ છીએ, પરંતુ આ શકિતનો આપણા જીવનમાં ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ તે વિશે સતત ગૂંચવણ રહે છે. આ લેખમાં સ્પષ્ટતા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સકારાત્મક ઊર્જા બહાર શોધવાની જરૂર નથી પણ તમારી અંદર જ છે, તમે જ સકારાત્મક ઊર્જાનો સ્ત્રોત છો. પરંતુ આપણને આપણી અંદર ઝાંકવાની ટેવ હોતી... Continue Reading →

The art of developing the virtue of contentment

English translation of my published Gujarati article in the paper, Gujarati article link: સંતોષનો ગુણ વિકસાવવાની કળા We know the power of positivity, but how we should utilize it in our life is the biggest puzzle. As every puzzle has a solution, have tried to establish a solution, hope this solution can help! I am not... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑