ટેવ કેળવીએ (Habit)

સતત કંઈક નવું શીખવાની ટેવ કેળવીએ. પોતાને મળેલા આશીર્વાદોને યાદ કરવાનીટેવ કેળવીએ. ખુલ્લા દિલે હસવાનીટેવ કેળવીએ. જીવનને વિશાળ દ્રષ્ટિથી જોવાનીટેવ કેળવીએ. જીવનને કૃતજ્ઞતાથી જોવાનીટેવ કેળવીએ. દરેક નવો દિવસમોજ બની જશે,આ ટેવ કેળવવાથી! કોઈ એક ટેવથીશરુઆત તો કરીએ.જીવનને આનંદિત બનાવીએ. Translation of poem in English: https://harinapandya.com/2022/07/07/habit/

सर्वोत्तम ध्यान

ध्यान लगाना ही है,तो परमात्मा पर लगाए। किस रिश्ते से क्या नहीं मिला,उस पर ध्यान न लगाए। परमात्मा ने हमे बहुत कुछ दिया,उस पर ध्यान लगाए। जो भी मिला है, उसके लिए कृतज्ञ रहे,खूबसूरत लम्हों पर ध्यान लगाए। जो नहीं मिला है, उस पर ध्यान लगाकर,क्यों लम्हों को बदसूरत करना? ध्यान लगाना ही है,तो परमात्मा... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: