સંબંધો

સંબંધો એક એવું ફૂલ છે, જે કાયમ જ મહેકાવે છે! પણ જાણે કેમ? એક ગુંચવાડો થઈ જાય છે આ સંબંધો! પ્રેમ છે પણ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ

1 2 3