વિચાર-મણકા (4)

હુ જે કહુ તે જ તમારે કરવાનું- આવું સંબંધમાં ન હોય. આ તો તમારા જિદીપણા અને અભિમાનનો વંટોળ છે,જે તમને બધાના દિલથી અને લાગણીઓની ભાવનાથી

વિચાર-મણકા (3)

સ્વભાવ જો કંઈ સાચવવું હોય જીવનમાં તો તમારો સ્વભાવ સાચવજો. સ્વભાવ છે જે તમારી પ્રગતિ કરાવશે નહિ તો અધોગતિ કરાવશે. જો કંઈ ઓળખ ઊભી કરવી

વિચાર-મણકા (2)

ના તોલશો મને મારા શબ્દોથી, શબ્દો તો પારકાં હોય છે, જીભથી સરી પડે છે. તોલવી હોય તો તોલજો મારી નિયતથી, નિયત જ પોતાની હોય છે,

વિચાર-મણકા (1)

  કુટુંબ કેવુ હોય? મારા સપનાં – તારા સપનાં એ આપણા સપનાં બને ત્યારે બને છે કુટુંબ. હું કંઈ ના બોલું પણ સામેવાળા સમજી જાય