મારી ધુન (मेरी धुन)

હું માલિક છું,
મારા મન ની જ !
અને હું ગુલામ પણ છું,
ફક્ત મારા ઉસૂલો ની જ!

પોતાના કામમાં મગન રહો,
હસો અને હસાવો.
પોતાની ગેલમાં જ રહો,
એ જ મારી ધુન!

મને અપેક્ષા નથી, માન-સન્માન પામવાની,
તો મને અપમાન નો, વળી શું ડર હોય?
પણ હું આપું, સૌને માન-સન્માન.
એ જ મારી ધુન!

મને અપેક્ષા નથી, પ્રેમ પામવાની,
તો મને પ્રેમની ઉપેક્ષાનો, વળી શું ડર હોય?
પણ હું આપું, સૌને પ્રેમ.
એ જ મારી ધુન!

मेरी धुन

मैं मालिक हूँ,
मेरे मन की।
और मैं गुलाम भी हूँ,
पर सिर्फ मेरे उसूलों की।

खुद के ही काम में मगन रहो,
हंसो और हंसाओ।
खुद के ही मौज में रहो,
बस यही मेरी धुन।

अपेक्षा नहीं है मुझे, मान-सम्मान पाने की,
तो फिर अपमान का तो डर कैसे होगा?
पर देती हूँ मैं, सब को मान-सम्मान,
बस यही मेरी धुन।

अपेक्षा नहीं है मुझे, प्रेम पाने की,
तो फिर प्रेम की उपेक्षा का तो डर कैसे होगा?
पर देती हूँ मैं, सब को प्रेम,
बस यही मेरी धुन।

2 comments

Leave a Reply to Om Prakash Khare Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s