સ્મિતની સુંદરતા (मुस्कान की सुंदरता)

સ્મિત એટલે,
મનમાં ઉઠતી આનંદની અનેરી લહેર.

સ્મિત એટલે,
ભુલાવી દે, તમારા રોષ ને.

સ્મિત એટલે,
ઓગાળી દે, તમારા ગુસ્સા ને.

સ્મિત એટલે,
ખોવાઈ દે, તમને મીઠી યાદો માં.

સ્મિત એટલે,
કેટકેટલુ કરે, તાકાતથી ભરપૂર.

આ તાકાત, આ સરળતા,
આ જ તો છે, સ્મિત ની સુંદરતા.
काव्य का हिंदी भाषा में अनुवाद

मुस्कान की सुंदरता

मुस्कान मतलब,
मन में होनेवाले आनंद की अनोखी लहर।

मुस्कान मतलब,
भूला दे, हमारे दुःख को।

मुस्कान मतलब,
पीगला दे, हमारे गुस्से को।

मुस्कान मतलब,
खोने दे हमें, हमारी मीठी यादों में।

मुस्कान मतलब,
कितना कुछ, बहुत ही ताकतवर।

यह ताकत, यह सरलता,
यही तो है, मुस्कान की सुंदरता।

5 thoughts on “સ્મિતની સુંદરતા (मुस्कान की सुंदरता)

Add yours

  1. આદત નથી મને ચુપ બેસવાની.
    ઘણું ઓછું બોલુ છું
    પણ
    હંમેશા સ્મિત વેર્યા કરું છું.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: