વિચાર મણકા (દોસ્તી)

દોસ્તી

મારા પરિવારના એક સદસ્ય દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલ વિચાર:-

img-20190403-wa0002439832158645208348.jpg

5 thoughts on “વિચાર મણકા (દોસ્તી)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: