કોઈ પણ પ્રકારની સફળતા મેળવવા માટે અમુક તકનીકી જ્ઞાનની જાણકારીની ( Technical knowledge) સાથે સાથે ચોક્કસ પ્રકારની કિંમત પણ ચુકવવી જ પડતી હોય છે. જે નીચે મુજબ છે.

આ બધા પ્રયત્નોમાં પૂરેપૂરો બદલાવ પોતાની જાતમાં આવી જતો હોય છે, ત્યારે મળે છે સફળતા અને આવી મહેનતથી મળતી સફળતા કદી અભિમાન અને ઘમંડ નું સ્વરૂપ ધારણ નથી કરતી.

જીવનમાં કંઈ પણ એમનેમ મળતું નથી, દરેક જણ જે સફળતા મેળવે છે, તે પહેલાં કિંમત પણ ચુકવે જ છે.
ઉદાહરણ તરીકે, પહેલા આપો અને પછી મેળવો નીતિ. ( Give and take policy).
[Translation in English language]

To achieve any kind of success, some sort of technical knowledge is required but along with it, we have to pay some price as well.
An illustration tells which kind of price, we have to pay to get success, which is as below.

IMG_20190210_154245.jpg

All these attempts transform us thoroughly, we can say in other words like , upgraded new version of ourselves. When we get success by this much of dedication and hard work, it will never turn in pride or arrogance mode.

We don’t get anything free in this life. Success comes with precious price tag as well. Whoever touches the feet of success, pay the price first. It is more likely give and take policy. Give all yours and get the success.

Advertisements

I am Harina Pandya, with a bundle of enthusiasm, positive thinking and creativity. I am a poet and a blogger. I am passionate about writing since childhood, expressing myself through writing in three different languages namely Gujarati, Hindi and English. I love to share on different topics in a poetry form, article form and as an illustrator form as well.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: