પુષ્પની અભિલાષા (पुष्प की अभिलाषा)

બસ એ જ અભિલાષા.

જેમ પુષ્પને ખીલવાનું જ હોય,
એમ હુ પણ જીવનમાં અનેક અનુભવોથી ખીલતી રહુ.

જેમ પુષ્પ હસતું જ હોય છે,
એમ હુ પણ જીવનમાં હંમેશા હસતી જ રહુ.

જેમ પુષ્પમાં મુરજાઈને પણ ખીલવાની કળા હોય છે,
એમ હુ પણ જીવનનાં કપરા સંજોગો સામે લડીને ફરીથી વિજયી બની શકુ.

જેમ પુષ્પની સુગંધ સૌને મહેકાવી દે છે,
એમ મારા સ્વભાવની સુગંધથી દરેક જણ મહેકતું રહે.

બસ એ જ અભિલાષા.

**********************************

(हिन्दी भाषा में अनुवाद)

बस यही अभिलाषा।

जैसे पुष्प को बस खिलना ही है,
वैसे में भी जीवन के हर अनुभवों से खिलती रहूँ।

जैसे पुष्प को हंसना ही है,
वैसे में भी हमेशा हसती रहूँ।

जैसे पुष्प में मुरझाकर भी खिलने की कला है,
वैसे में भी जीवन की कठीन परिस्थितियों से लड़कर फिर से विजयी बन सकु।

जैसे पुष्प की सुगंध सब को महकाती है,
वैसे मेरे स्वभाव की सुगंध से सब महकते रहे।

बस यही अभिलाषा।

4 comments

      1. મારા બગીચામાં આપના પગલાં પાડવા બદલ આભાર અને એક-બે પોસ્ટમાં આપના આગમનની છાપ મુકી જવા બદલ ધન્યવાદ! 🙏

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s