કુટુંબની એકતા [Unity of Family] [Family Illustration- 1]

કુટુંબનો પાયો જ પરસ્પર પ્રેમ, વિશ્વાસ અને માન-સન્માન છે, એમાં દરેક વ્યક્તિ સમજણ, ધીરજ, ક્ષમા, જતુ કરવાની ભાવના જેવા ગુણો કેળવે તો જ જીવનમાં રંગ હોય છે. કુટુંબ એક માણસથી નથી બનતુ પણ માણસોના સમુહથી બને છે. એકમેકના વિચારોથી, પ્રતિભાથી કુટુંબની આર્થિક પ્રગતિ થતી હોય છે, ઘણાં બધા ફળ મળે છે, જેમાં જીવન જીવવાની કળા આવડી જાય છે, જે આધ્યાત્મિકતા તરફ લઈ જાય છે. આપણુ જીવન વસંત ઋતુના વૃક્ષની જેમ એકદમ હર્યુંભર્યું  બની જાય છે.

જ્યારે ઈર્ષા, સ્વાર્થીપણુ, કુટુંબીય રાજનીતિ એનું સિંચન કરીશું તો જીવનમાં એકલતા આવી જશે, કોઈ જ વિકાસ નહિ થાય. આવા માણસો આગ વગર મનોમન બળતા જ રહે છે અને એમનું જીવન પાનખર ઋતુના સૂકા વૃક્ષ જેવું બની જાય છે.

દરેક કુટુંબ જો હર્યા-ભર્યા વૃક્ષની જેમ હશે, તો આખો સમાજ તંદુરસ્ત બનશે.

English Translation:-

Unity of Family

The foundation of family is “Love, faith and respect with each other”. Family is unit of more than one person, single person doesn’t categories as family. Every person of the family should develop the qualities of tolerance, forgiveness, patience, understanding with each other in order to taste the fruits of happiness, inner peace, financial development, mental wellness etc. This will lead us in a spiritual path, our life will be like lively and colorful tree, full of leaves, fruits and flowers.

On the contrary, If we develop envy, aggression, selfishness, then our life will become hell, we will lead nowhere, we will feel isolation, cloudiness and lethargy, our life will be like dry tree, absence of leaves, fruits and flowers.

Healthy family leads to healthy society..!

6 thoughts on “કુટુંબની એકતા [Unity of Family] [Family Illustration- 1]

Add yours

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: