મા (Poem in Gujarati Language on Mother)

મા છે એક જ શબ્દ,
પણ જાણે કે હજાર શબ્દ બરાબર,
આ એક જ શબ્દ!

મા એટલે મમતાનું બીજું નામ,
મા એટલે મીઠાશનું બીજું નામ,
મા એટલે માધુર્યતાનું બીજું નામ!

મા એટલે આપણા લાડનો સરવાળો,
મા એટલે એની સગવડોની બાદબાકી પણ,
મા એટલે આપણી સગવડોનો ગુણાકાર,
મા એટલે સ્વાર્થનો સંપૂર્ણ ભાગાકાર!

એટલે જ તો,
મા છે એક જ શબ્દ,
પણ જાણે કે હજાર શબ્દ બરાબર,
આ એક જ શબ્દ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s