માણસ થઇને રહીએ

માંગણીઓ બસ માંગણીઓ,

જાણે ચારેકોર એનો જ પવન ફૂંકાયો!

બસ બધું જોઈએ જ છે,

પણ આપવું કશુ નથી.

પ્રેમની માંગણી, માન-સન્માનની માંગણી,

આ જ બૂમાબૂમ થઈ રહી છે.

પણ વળી માંગવાથી મળે એનુ શું મૂલ્ય?

આ તો ભેટ જેવું છે, આપવું પડે પહેલા!

બીજાને આપશો તો અનેકગણું પાછું મળશે,

માંગવાથી તો બહુ થોડું મળશે.

સંતાઇ ગઇ છે માણસાઈ ,

અને દેખાઈ રહી છે કપટતા.

એકબીજાની ઈર્ષ્યા, લોકોની વાહ-વાહ લેવી,

હું જ સાચો, હું જ મોટો આ અભિમાન,

આ જ ગ્રંથિઓ ઉપર ઉઠી રહી છે,

અને માણસાઇ નીચે દબાઈ રહી છે.

માણસ તરીકે‌ જન્મ લીધો છે,

તો માણસ બનીને રહીએ.

એક હાથમાં વિશ્વાસ અને કાળજી,

બીજા હાથમાં સમજણ અને સ્વીકાર,

સાથે લઈને ફરીએ આપણે.

માણસ થઇને રહીએ આપણે!

2 thoughts on “માણસ થઇને રહીએ

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: